Gianni Meccia

Singoli & EPs

Gianni Meccia - Patatina
Gianni Meccia - Verrà la luna
Gianni Meccia - Il barattolo
Gianni Meccia - Sole non calare mai
Gianni Meccia - Il pullover
Gianni Meccia - Ci vediamo domani